Algemene voorwaarden 2019-01-10T15:48:38+00:00

Algemene voorwaarden voor therapie & coaching en inspiratiewandeling

Door met elkaar in zee te gaan sluit je een wederzijds contract, of dat nou is voor een sessie binnen de wandeltherapie & wandelcoaching of voor de inspiratiewandeling.

JIJ beweegt gaat uit van gelijkwaardigheid tussen therapeut/coach en cliënt tijdens een sessie en tussen begeleider en deelnemer tijdens de inspiratiewandeling.

De voorwaarden voor annuleren van een sessie wandeltherapie & wandelcoaching wijken af van die voor de inspiratiewandeling. Kosteloos annuleren van een sessie wandeltherapie & wandelcoaching is mogelijk tot 24 uur van te voren. Bij afmelding binnen 24 uur wordt het tarief van een halve sessie in rekening gebracht. Zie voor verdere details contact.

Hieronder vind je de voorwaarden voor de inspiratiewandeling.

Artikel 1 – Overeenkomst Inspiratiewandeling

1.1) Deelname aan de inspiratiewandeling betekent akkoord gaan met onderstaande algemene voorwaarden.

1.2) Deelname aan de inspiratiewandeling is volledig op eigen risico. Je voert de oefeningen en activiteiten uit met respect voor je eigen lichaam zonder je grens te overschrijden.

1.3) Elke deelnemer is verplicht om lichamelijke klachten of beperkingen die relevant zijn voor de activiteit te melden aan de hoofdbegeleider. Deelname aan de inspiratiewandeling is alleen mogelijk als jouw gezondheid geen belemmering vormt. Lijd je aan een aandoening waarvoor medicatie vereist kan zijn, laat dat dan weten, zodat in geval van EHBO meteen geanticipeerd kan worden.

Artikel 2 – Betaling Inspiratiewandeling

2.1) De deelnemer dient het verschuldigde bedrag minimaal 3 weken voor aanvang van de inspiratiewandeling te hebben voldaan via overschrijving naar bankrekeningnummer NL88 INGB 0008 2540 09 t.n.v. JIJ beweegt o.v.v. het factuurnummer.

2.2) Boek je last-minute, dan gaat de betalingsverplichting in vanaf het moment van de boeking.

Artikel 3- Uitsluiting deelname

3.1) Bij niet-tijdige betaling kun je niet deelnemen aan de inspiratiewandeling.

Artikel 4 – Annuleren Inspiratiewandeling

4.1) Kosteloos annuleren van de inspiratiewandeling is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de inspiratiewandeling. Na 4 weken tot 2 weken voor aanvang is 25 % van het bedrag verschuldigd. Twee weken voor aanvang annuleren betekent dat het gehele bedrag verschuldigd is.

4.2) Wel kun je een andere deelnemer in jou plaats laten gaan. De afmelding/vervanging van de deelnemer moet door JIJ beweegt worden bevestigd.

Artikel 5 – Wijzigingen

5.1) JIJ beweegt behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de inspiratiewandelingtijden, -locatie en -data te allen tijde te kunnen wijzigingen. Je wordt via e-mail, bericht of telefonisch contact op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1) JIJ beweegt verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

6.2) JIJ beweegt is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de inspiratiewandeling.

Artikel 7 – Toepasselijkheid

7.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met JIJ beweegt betreffende deelname aan inspiratiewandelingen of vergelijkbare activiteiten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

7.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door JIJ beweegt.

JIJ beweegt 2019