Algemene voorwaarden 2019-07-09T10:07:32+00:00

Algemene voorwaarden wandeltherapie, coaching en wandelbeweegprogramma

Door met elkaar in zee te gaan sluit je een wederzijds contract, of dat nou is voor een sessie binnen de wandeltherapie & wandelcoaching of voor het wandelbeweegprogramma.

JIJ beweegt gaat uit van gelijkwaardigheid tussen therapeut/coach en cliënt tijdens een individuele sessie of groepstraining.

De voorwaarden voor annuleren van een individuele sessie wandeltherapie & wandelcoaching wijken af van die voor het wandelbeweegprogramma. Kosteloos annuleren van een sessie wandeltherapie & wandelcoaching is mogelijk tot 24 uur van te voren. Bij afmelding binnen 24 uur wordt het tarief van een halve sessie in rekening gebracht. Zie voor verdere details contact.

Hieronder vind je de voorwaarden voor het wandelbeweegprogramma.

Artikel 1 – Overeenkomst Wandelbeweegprogramma

1.1) Deelname aan het wandelbeweegprogramma betekent akkoord gaan met onderstaande algemene voorwaarden.

1.2) Deelname aan het wandelbeweegprogramma is volledig op eigen risico. Je voert de oefeningen en activiteiten uit met respect voor je eigen lichaam zonder je grens te overschrijden.

1.3) Elke cliënt is verplicht om lichamelijke klachten of beperkingen die relevant zijn voor de activiteit te melden aan de therapeut/coach. Deelname aan het wandelbeweegprogramma is alleen mogelijk als jouw gezondheid geen absolute belemmering vormt. Lijd je aan een aandoening waarvoor medicatie vereist kan zijn, zoals DM, laat dat dan weten, zodat in geval van EHBO meteen geanticipeerd kan worden.

Artikel 2 – Betaling Wandelbeweegprogramma

2.1) De cliënt dient het verschuldigde bedrag 1 week voor aanvang van de groepstraining te hebben voldaan via overschrijving naar bankrekeningnummer NL88 INGB 0008 2540 09 t.n.v. JIJ beweegt o.v.v. het factuurnummer. Het is mogelijk om een betaalverzoek te ontvangen.

2.2) Een betalingsregeling is bespreekbaar indien de cliënt niet in staat is het totaal verschuldigde bedrag in 1 keer te voldoen.

Artikel 3- Uitsluiting deelname

3.1) Bij niet-tijdige betaling kun je niet deelnemen aan het wandelbeweegprogramma.

Artikel 4 – Annuleren Wandelbeweegprogramma

4.1) Kosteloos annuleren van het wandelbeweegprogramma is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de eerste training, mits er een minimum aantal deelnemers van 5 overblijft, zo niet dan is de 25% regeling van toepassing. Na 4 weken tot 2 weken voor aanvang is 25 % van het bedrag verschuldigd. Twee weken voor aanvang annuleren betekent dat het gehele bedrag verschuldigd is.

4.2) Het is mogelijk om een andere deelnemer in jou plaats laten gaan. De afmelding/vervanging van de deelnemer moet door JIJ beweegt worden bevestigd.

Artikel 5 – Wijzigingen

5.1) JIJ beweegt behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de trainingstijden, -locatie en -data te allen tijde te kunnen wijzigingen. Je wordt via e-mail, bericht of telefonisch contact op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1) JIJ beweegt verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

6.2) JIJ beweegt is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cliënt, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de training.

Artikel 7 – Toepasselijkheid

7.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met JIJ beweegt betreffende deelname aan het wandelbeweegprogramma of vergelijkbare activiteiten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

7.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door JIJ beweegt.

JIJ beweegt 2019